تعهدات هیئت مدیره ثبت کنندگان BRS در زیر نشان داده شده است.

 

انجام فعالیت های صدور گواهینامه سیستم به طور مستقل از همه طرف های وابسته ،به طور قابل اعتماد با استفاده از داده های عینی و بدون توجه به منافع خود ،

مدیران ارشد و کارمندان BRS از هر نوع فشار مالی و فشار دیگری که می توانند در نتیجه روند صدور گواهینامه تأثیر داشته باشند ، دور خواهند بود.

مدیریت عالی BRS تأثیر منفی یا مثبتی بر روند تصمیم گیری گواهینامه نخواهد داشت ،

BRS شرایطی را فراهم می کند که تصمیم گیرندگان متفاوت از پرسنل ممیزی باشند ،

BRS شرایطی را فراهم می کند که همه کارمندان از رفتارهای نادرست، شهرت و اعتبار سازمان هایی که ارتباط تجاری با BRS دارند یا می خواهند توسط BRS گواهی شوند ، جلوگیری می کنند ،

هیچ ارزیابی یا نظریکه با هدف فعالیت های صدور گواهینامه و ممیزی نباشد انجام نخواهد شد. از تمام رفتارهایی که تاثیر منفی بر سازمانها می گذارد و یا از هر بخشی جانبداری میکند ، اجتناب می شود. BRS به طور مستقل و بی طرفانه تصمیم خواهد گرفت ،

BRS شرایطی را فراهم خواهد کرد که کمیته بی طرفی ، کمیته صدور گواهینامه و کمیته ارزیابی شکایات فعالیتهای خود را به طور مستقل از فشارهای مالی و فشارهای دیگر ، که می توانند در تصمیم گیری ها تأثیر بگذارند ، انجام دهند.

BRS خدماتی را ارائه می دهد که به طور مساوی و بی طرفانه به همه سازمان های خواستار خدمات صدور گواهینامه ارائه می شود ،

BRS شرایطی را فراهم می کند که کارمندان خدمات مشاوره ای به کارفرما ارائه نمی دهند ،

BRS با تعیین همه موارد تهدید کننده بی طرفی مربوط به کارمندان ، تجزیه و تحلیل تعارض منافع را انجام داده است. BRS هیچ فعالیت مغایر با نتیجه تجزیه و تحلیل تعارض منافع را اجرا نمی کند ،

در طی مراحل صدور گواهینامه ، BRS هیچ ارتباطی با سیستم های مدیریتی شرکت ها نخواهد داشت که با سازمان های رقیب گواهی می شوند ،

BRS متعهد می شود که همه طرفین می توانند به فعالیتهای صدور گواهینامه سیستم به طور مساوی دسترسی داشته باشند و کلیه اسناد قوانین بدون تبعیض انجام می شود ،

قانون اعتباردهی ، قوانین و اعلامیه های فعلی برای محافظت از بی طرفی اطلاعات به دست آمده در طی فعالیت های صدور گواهینامه رعایت می شود

اطلاعات مربوط به یک محصول خاص یا مشتریان معتبر بدون دریافت اجازه کتبی از مشتریان با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته نمی شود ،

درصورتی که اطلاعات مشتری با در نظر گرفتن قانون ، مقررات و اعلامیه با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شود ، در این صورت مشتریان از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده مطلع خواهند شد،

 

اطلاعات امنیتی و ایمنی شرکت ها ، گواهینامه ها و اسناد آنها صیانت خواهد شد ،

 

هر نوع خسارت قانونی برای خسارات اثبات شده ناشی از BRS پرداخت می شود.

 

 

 

مدیر عامل