فرایندی است مدون جهت دریافت، بررسی و تصمیم گیری ها درخصوص درخواست رسیدگی مجدد که با درنظر گرفتن عدم ایجاد تشریفات اداری برای سازمان مشتری تدوین شده است.
کلیه اختلاف نظرهای واصله به سازمان بعنوان درخواست رسیدگی مجدد شناسایی می شوند و مطابق روش اجرایی درخواست رسیدگی مجدد (0830-02) مورد بررسی قرار می گیرند. هدف اصلی این روش ایجاد رضایتمندی متقابل بین سازمان مشتری و سازمان بیکران راهکار سعادت بوده که منجر به تقویت شیوه ارتباط با مشتری و حفاظت از مصرف کننده می باشد. اذعان می شود با توجه به اینکه اولین تماس مشتریان با پرسنل سازمان می باشد، احتمال انتقال نامناسب اطلاعات درخصوص درخواستها و اختلاف نظرات که می تواند بر اعتبار و بیطرفی سازمان اثر بگذارد وجود دارد که بعنوان تهدیدهای سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جهت نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده، کمیته استینافی متشکل از هیئت مدیره اجرائی و نماینده سازمان مشتری و درصورت لزوم نماینده ای از ارگانهای دولتی تشکیل می گردد.
1- کلیه مراحل بررسی و تصمیم گیری درخواستها در فرم AIF-001 لحاظ شده است. درخواست کننده می تواند اطلاعات و مدارک خود را نیز به پیوست این فرم برای سازمان ارسال نماید.
2- هرگونه مکاتبات مرتبط با اطلاعات مندرج در فرم AIF-001 بعنوان ضمائم آن ثبت و نگهداری می شود.
3- بازه زمانی شروع رسیدگی به درخواستها 15 روز کاری می باشد.
4- سوابق فرمهای AIF-001 به مدت 4 سال در واحد فنی نگهداری می شود.
5- اولویت اقدامهای درخواستها بر مبنای الزامات منطقه ای و بین المللی تعیین می گردد.
به محض دریافت فرم تکمیل شده AIF-001، ظرف مدت 3 روز دریافت آن از سوی سازمان به متقاضی اعلام می گردد. در مواقعی که درخواست بدون تکمیل فرم مربوطه ارائه می شود، پرسنل دریافت کننده اقدام به تکمیل فرم نموده و پس از اخذ تائیدیه متقاضی اقدامات بعدی را انجام می دهد. فرم تکمیل شده به هیئت مدیره اجرایی ارسال و کمیته استیناف تشکیل می شود. انتخاب اعضای کمیته استیناف از وظایف مدیر ارشد سازمان می باشد. افرادی که قبلا در موضوع درخواست رسیدگی مجدد دخیل بوده اند نمی توانند در کمیته مذکور حضور یابند.
کمیته استیناف موظف است ظرف مدت 20 روز کاری نتیجه بررسی خود را در 2 حالت ذیل اعلام نماید:
- لغو نتایج تصمیم گیری گروه ممیزی
- تائید نتایج تصمیم گیری سر ممیز و گروه ممیزی
بنا به ضرورت، کمیته استیناف می تواند درخواست ارائه سوابق اقدام اصلاحی درخصوص درخواست متقاضی را از گروه ممیزی الزام نماید.
لطفاً پس از دریافت و تکمیل فرم زیر آنرا به شماره تلفکس
26760001 و یا آدرس ایمیل info@avaudit.ir ارسال نمایید